Zorgcontinuüm

Zorgcontinuüm

In kader van het M-decreet werken wij sterk volgens de verschillende fases van het zorgcontinuüm.

Fase 0: De leerkracht zorgt er dagelijks voor dat de klas een kansrijke omgeving is voor elk kind. Daarvoor worden verschillende vormen van differentiatie aangeboden zodat alle kinderen, zowel degene die nood hebben aan uitdaging als degene die nood hebben aan remediëring, voldoende leerkansen krijgen.

Fase 1: Wanneer een zorgbrede aanpak in de klas niet volstaat, volgt de zorgcoördinator het traject van dichterbij op. Bij kinderen waar de ontwikkeling anders verloopt dan normaal (trager of sneller) en bij leerlingen die dreigen kansen te missen, is extra zorg noodzakelijk.

Fase 2: Wanneer de verhoogde zorgaanpak op school niet meer voldoet roepen wij de hulp in van het CLB. Onze onthaalmedewerker stuurt het dossier van het kind dan door naar het trajectteam. Zij zullen een handelingsgericht diagnostisch traject opstarten. Indien daaruit blijkt dat het kind extra begeleiding nodig heeft, zullen we het doorverwijzen naar externe hulpverlening.

Fase 3: Indien vanuit een handelingsgericht diagnostisch traject van het CLB blijkt dat een kind niet langer kan aansluiten bij het gemeenschappelijk curriculum, zal het CLB een verslag schrijven. Ouders kunnen ervoor kiezen om niet naar het buitengewoon onderwijs te gaan. In dat geval zullen we rekening houdend met de draagkracht van de school, onder begeleiding van het leersteuncentrum, een individueel aangepast curriculum voor deze kinderen opmaken.